• العربية
 • Български
 • 中文
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Partnerská Smlouva

Tisk
InstaForex :: Partnerská Smlouva

Tato smlouva je uzavírána mezi Insta Service Ltd. (Dále v textu jako "Společnost") a Partnerem. Zúčastněné strany souhlasí s následujícím:

 1. Obecné ustanovení
  1. Společnost a Partner převzali povinnosti za účelem získání Klientů. Tito Klienti provádějí obchodní operace s instrumenty, které nabízí společnost.
  2. Partner převzal práva a povinnosti uvedeny níže v této Smlouvě, za účelem přitáhnout Klientů, kteří akceptují podmínky smlouvy o brokerských službách poskytovaných Společností. Partner také převzal práva a povinnosti uvedené níže. Dodržováním závazků uvedených v této Smlouvě, Partner získává Klienty pro Společnost, avšak jedná vlastním jménem.
  3. Partner bezpodmínečně souhlasí, že všichni získání Klienti jsou Klienty Společnosti.
  4. Jazyk
   1. Jazykem této smlouvy je Angličtina.
   2. Pro pohodlí klienta, může společnost poskytnout verzi smlouvy v jiném jazyce než je Angličtina. Přeložená verze Smlouvy má však pouze informativní funkci.
   3. V případě, že se vyskytne při čtení rozdíl mezi přeloženou verzí a originální anglickou verzí Smlouvy, nadřazený charakter mají informace uvedené v anglické verzi.
  5. Potvrzení identity partnera
   1. Společnost může požádat o potvrzení jakékoli informace poskytnuté Partnerem při registraci do Partnerského programu. Za tímto účelem má Společnost právo požadovat naskenovanou kopii nebo notářsky ověřenou kopii Partnerových identifikačních dokumentů (dle uvážení Společnosti).
   2. Pokud Partner neobdržel požadavek Společnosti na poskytnutí naskenované kopie nebo notářsky ověřené kopie svých identifikačních dokumentů, verifikace Partnerského účtu se nepovažuje za povinnou, ovšem Společnost si vyhrazuje právo zamítnout přístup neverifikovaných účtů k určitým službám. V tomto případě může partner volitelně podstoupit ověřovací proces.
   3. Pokud se jakákoliv, v době registrace, Partnerem poskytnutá informace (jméno, adresa nebo telefonní číslo) změnila, Partner musí neprodleně informovat o této změně oddělení Partnerských vztahů společnosti a požádat o aktualizaci informací.
   4. Partner se seznámil a souhlasí, že jakékoliv informace poskytnuté při registraci mohou být použity Společností na kampaň proti praní peněz.
   5. Partner přijímá odpovědnost za pravost svých identifikačních dokumentů (kopií) a je si vědom práva Společnosti kontaktovat správní orgány země, kde byl identifikační doklad vydán za účelem potvrzení jeho pravosti, v případě pochybností. V případě padělání, Společnost má právo nahlásit Partnera justičnímu orgánu v souladu s legislativou země, kde byl dokument vydán.
 2. Vztah s klienty
  1. Partner může poskytovat jakékoli reklamní informace o Společnosti potencionálním Klientem a to tím, že je odkáže na příslušnou sekci webstránky Společnosti a informace, které schválila Společnost.
  2. Partner garantuje autentičnost a právní platnost všech dokumentů a smluv, které Partner předloží Společnosti jménem Klienta.
  3. Partner musí poskytnout Klientovi nezbytné a spolehlivé informace, spojené s podepsáním brokerských smlouvy mezi Klientem a Společností, podat vysvětlení týkající se jejího obsahu a konzultovat s Klientem služby Společnosti.
  4. Partner je povinen upozornit svého Klienta na rizika spojená s účastí na burzovním obchodování před podpisem Smlouvy o všeobecných obchodních podmínkách.
  5. Doporučení a také poskytování informací, které mohou motivovat Klienta k provádění obchodních operací, nejsou službami, které poskytuje společnost. Společnost má v některých případech právo poskytnout informace, doporučení a částečně rady, avšak v tomto případě nebude zodpovědná za důsledky a profitabilitu takových rad poskytnutých Klientovi. Všechny obchodní operace prováděné Klientem, jako výsledek určité nepřesnosti informací nebo omylů jdou na odpovědnost za provedení na stranu Klienta a taktéž Společnosti.
  6. Partner by se měl zdržet jakýchkoliv doporučení a rad poskytnutých Klientu ohledně provádění obchodních operací na Obchodním účtu klientu. V opačném případě, Společnost není zodpovědná za důsledky těchto doporučení nebo rad.
 3. Práva a povinnosti Partnera
  1. Partner je povinen získávat Klienty za účelem uzavřít brokerskou Smlouvu se Společností za podmínek a termínů jako stanovila Společnost.
  2. Partner je povinen otevřít si partnerský účet u Společnosti.
  3. Partner je povinen být seznámen a ovládat služby Společnosti a běžné informace o finančních trzích.
  4. Partner je povinen studovat informační zdroje Společnosti a včas informovat Klienty o důležitých změnách.
  5. Partner je povinen poskytovat Klientům ve své skupině kompletní informace a právní podporu a také řešit problémy Klientů, které se objeví během jejich obchodování na finančních trzích.
  6. Partner je povinen vysvětlit Klientům jakékoli otázky týkající se služeb poskytovaných Společností.
  7. Partner má zakázáno uzavírat jakékoliv mezi-firemní nebo jiné Dohody (Smlouvy), které dávají právo delegovat Partnerské práva nebo jejich části uvedené v této Smlouvě třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Získání práva na postoupení této moci je možné pouze po provedení posouzení ze strany Společnosti.
  8. Partner je povinen kontaktovat Společnost s řešením problémů Klientů v případě, že Partner není sám schopen vyřešit tyto problémy, a zajistí veškeré potřebné informace, které jsou potřebné pro vyřešení problému (číslo účtu, objednávky, čas atd.).
  9. Partner má právo plánovat a realizovat nezávislé marketingové a reklamní kampaně po předchozí konzultaci se společností.
  10. Společnost si vyhrazuje právo zrušit partnerovu provizi bez upozornění v případě, že partner využívá klíčové slovo "InstaForex" a jakékoliv jiné varianty jeho písemné podoby, včetně příbuzných slov v cizích jazycích ve vyhledávacích rozhraních jako jsou Yandex, GOOGLE atd., pro získávání klientů.
  11. Partner má právo provést operace vkladu/výběru ze svého partnerského účtu v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. Partner má právo vkládat a vybírat prostředky z partnerského účtu v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.
  12. Jak je definováno ve Smlouvě o všeobecných obchodních podmínkách, partnerský účet je dostupný také v módě soukromého klientského účtu, čili Partner má právo provádět obchodní operace na partnerském účtu. Kvůli rychlými změnám ve směnných kurzech národních měn používaných klienty pro vklady na své obchodní účty, společnost si vyhrazuje právo použít průměr směnných kurzů při vypořádání s partnery.
  13. V případě objevení se jakýchkoli problémů spojených s provozováním podnikání a poskytování služeb, které poskytuje Společnost, je Partner povinen poskytnout Společnosti všechny potřebné informace, takže Společnost bude schopna vyřešit včas daný problém.
  14. Partner má právo, provést jakékoli operace na Klientském obchodním účtu, pouze pokud má písemné povolení od Klienta.
  15. Partner nemá právo provádět jakékoliv Klientské platby (hotovostní nebo bezhotovostní, v národní nebo cizí měně), přebírat prostředky, cenné papíry nebo ostatní majetek od Klientů.
  16. Partner má právo sledovat efektivitu reklamních kampaní přes partnerské poznámky a statistiky poskytované Společností.
  17. Partner má právo použít propagační materiály poskytnuté Společností: bannery, widgety/informery, textové informace, webstránky atd.
  18. Partner má právo použít vzhled značkových produktů Společnosti pro reklamní účely.
  19. Partner má právo získat partnera a provizi z každého obchodu získaných klientů.
  20. Partner má právo získat a dostat provizi z ForexCopy kopírujích.
  21. Partner má právo získat a dostat provizi z PAMM obchodníků.
  22. Partner má právo získat PAMM investory a získat podíl na zisku nastavený PAMM obchodníkem v případě úspěšné investice.
  23. Partner má právo provádět obchodní operace přímo z partnerského účtu.
 4. Práva a povinnosti Společnosti
  1. Společnost je povinna otevřít obchodní účty v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro Klienta, jehož Partner získal.
  2. Společnost je povinna dát Klientu příležitost provádět obchodní operace v systému pomocí Společností přiděleného loginu a hesla.
  3. Společnost je povinna provést záznam všech operací provedených Klientem.
  4. Společnost je povinna dát Partnerovi všechny informace týkající se obsahu uzavřené smlouvy a podmínkách účasti Klientů na burzovním obchodování.
  5. Společnost je povinna provést platby Partnerovi, postupem podle klauzuli 10 této smlouvy, získaného příjmu na měsíční bázi a zúčtovat výdaje.
  6. Společnost má právo vyžádat si kompletní zprávu o průběhu a výsledcích kampaní pořádaných za účelem získání Klientů.
  7. Společnost má právo zrušit tuto smluvní dohodu v případě, že Partner nezíská 3 nebo více Klientů do 30 dnů od momentu registrace do Partnerského programu. Tito klienti nemohou být Partnerovi blízcí příbuzní v případě, že partner je fyzická osoba nebo příbuzný zakladatelů v případě, že partner je právnická osoba a také jsou vyloučeny soukromé účty Partnera.
  8. Společnost má právo vyloučit Klientský účet z partnerovy skupiny v "soukromém Klientském kabinetu" v případě, že na účet není proveden vklad do 30 dnů od momentu jeho registrace.
  9. V případě, že Partner neplní povinnosti v souladu s touto Smlouvou, společnost má právo vyjmout Klientů z partnerské skupiny.
  10. Společnost má právo informovat Klientů, kteří jsou v partnerově skupině o provizí získané Partnerem, za nimi provedené obchodní operace na mezinárodních finančních trzích v souladu s touto Smlouvou.
  11. Společnost má právo jednostranně a podle vlastního uvážení zrušit tuto smlouvu, v případě porušení nebo ignorování aktuálních ustanovení Smlouvy Partnerem.
  12. Společnost má právo provést ostatní akce stanovené v aktuální Smlouvě a její Dodatcích.
 5. Principy práce Partnera a získávání Klientů
  1. Partner má právo vytvořit si webstránku týkající se aktivit Společnosti, která obsahuje informace týkající se světových finančních trhů a poskytovaných brokerských, dealerských a investičních služeb v souladu s požadavky v klauzuli 3 této Smlouvy.
  2. Registrace Klienta a jeho vložení do Partnerské skupiny se uskuteční jedním z následujících způsobů:
   1. Klient klikne na link s parnerským kódem vedoucí na registrační formulář na oficiální webstránce Společnosti;
   2. vložením partnerského kódu do formuláře pro registraci obchodního účtu Klienta;
   3. poskytnutím Společnosti identifikačního formuláře Klienta ze strany Partnera, přičemž tento formulář je podepsán Klientem.
  3. Klient má právo odmítnout služby Partnera a získat služby přímo od Společnosti.
  4. Převádět klienty z jedné partnerské skupiny do jiné je zakázáno kvůli zabránění neférové ​​soutěže. Tato klauzule této smlouvy se týká také stávajících klientů otevírajících si nové obchodní účty u Společnosti, s cílem přesunout se do partnerské skupiny. Poznámka: Klient může požádat Společnost o vysvětlení, proč se přesunul pod jinou partnerskou skupinu. Společnost musí posoudit a doručit rozhodnutí pro každou žádost zvlášť.
  5. Partner nemusí dostat provize z jeho/jejích vlastních účtů a účtů jeho/její příbuzných, pokud je partner fyzická osoba a ze soukromých účtů zakladatelů nebo jejich příbuzných, v případě, že partner je právnická osoba.
  6. Partner má zakázáno používat neférové ​​metody získávání klientů včetně, ale nejen užívání forem nátlaku směřujícího k uživatelům webstránek Společnosti a jejich registrací do partnerské skupiny.
 6. Řešení sporů
  1. Partner má právo uplatnit stížnost v případě, že se objeví sporná situace. Stížnosti jsou akceptovány do 5 pracovních dnů od okamžiku vzniku příčiny reklamace.
  2. Stížnost může být napsána na papíře a zaslána poštou na adresu Společnosti nebo e-mailem a zaslána na oficiální emailové adresy, které jsou napsány na webstránce Společnosti. Stížnosti provedené všemi ostatními způsoby (fórum, telefon atd.) Nebudou brány v úvahu.
  3. Stížnost musí obsahovat následující informace: Klientovo jméno a příjmení/název společnosti, popis podstaty sporné situace, ostatní informace přispívající k vyřešení problému; Stížnost nesmí obsahovat: afektivní hodnocení sporné situace, urážky Společnosti a nadávky.
  4. Společnost má právo vyžádat si od Klienta/Partnera poskytnutí jakýchkoli informací nezbytných pro řešení sporu.
  5. Společnost má právo zamítnout žádost v případě, že podmínky uvedené v klauzulích 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 a 7.3 nejsou splněny.
  6. Společnost je povinna vyšetřit partnerova stížnost, učinit rozhodnutí o sporné situaci v nejkratším možném čase a pomocí e-mailu to oznámit Partnerovi. Nejdelší přípustná doba pro vyšetřování sporné situace je 10 dní od okamžiku přijetí stížnosti.
  7. Jakékoli spory nebo stížnosti neošetřené touto Smlouvou budou řešeny jednáním.
  8. Před postoupením sporu na Rozhodčí soud, je nejprve třeba pokusit se o vzájemné zmierové řízení. Žaloba může být podána k soudu v případě, že stížnost nebyla posouzena ke spokojenosti nebo odpověď na stížnost nebyla přijata v rámci období popsaného v klauzulích 6.5, 7.2 a 7.3 této smlouvy.
 7. Výměna údajů
  1. Společnost používá následující způsoby komunikace pro kontaktování s Partnerem:
   1. email;
   2. fax;
   3. telefon;
   4. pošta;
   5. oznámení v příslušné sekci webstránky Společnosti;
   6. ostatní elektronické komunikační prostředky stanovené Společností (Skype, ICQ, atd.)
  2. Partner může použít na kontaktování Společnosti všechny způsoby vyjmenované v Klauzule 7.1 této Smlouvy
  3. Zprávy, dokumenty, oznámení, upozornění, potvrzení, reporty, atd., Budou považovány za přijaté druhou Stranou:
   1. 1 hodinu po zaslání zprávy emailem;
   2. 1 hodinu po zaslání zprávy přes poštu obchodního terminálu;
   3. 1 hodinu po zaslání zprávy faxem;
   4. ihned po ukončení telefonického rozhovoru;
   5. 7 kalendářních dnů po zaslání dokumentu poštou;
   6. 1 hodinu po zveřejnění zprávy na webstránce Společnosti.
 8. Důvěrné informace
  1. Partner nemá právo vyzradit informace obdržené od Společnosti během spolupráce a také informace, které obsahuje tato smlouva, po celou dobu trvání Smlouvy a ještě 5 let po jejím zrušení.
  2. Partner nemá právo poskytovat tajné informace konkurenční třetí straně týkající se podnikání Společnosti a poskytování jejích služeb.
  3. Strany musí garantovat důvěrnost informací týkajících se osobních údajů Klienta, dat jeho/jejích účtů a jejich obchodních operací.
 9. Příjem a vzájemné vyrovnání stran
  1. V případě, že denní provize kteréhokoliv z obchodních dní byla více než 500 USD a počet získaných aktivních (momentálně obchodujících) klientů byl méně než 10 lidí, společnost si vyhrazuje právo jednostranně prozkoumat provizi a snížit ji na 0.5 bodu.
  2. Společnost je povinna zaplatit Partnerovi provizi pouze v případě, že Partner získal minimálně 3 aktivně obchodujících Klientů.
  3. Společnost vyplácí provizi na Partnerský účet v souladu s Dodatkem 1 této smlouvy, avšak ne více než 50% průměrného stavu všech Klientských účtů v partnerské skupině za daný měsíc. Průměrná hodnota stavu je vypočtena z částek na začátku a konci každého sledovaného měsíce za všechny Klientské účty děleno 2.
  4. Společnost má právo nebrat v úvahu obchody Klientů provedeny kvůli nedokonalosti platformy v momentě výpočtu provize a vylučuje klienty odpovědných za takové obchody z partnerské skupiny.
  5. V případě, že provize získaná z obchodů klienta překročí 30% z celkových provizí partnerského účtu nebo poruší klauzuli 5.5 této dohody, Společnost si vyhrazuje právo zamítnout znovu zaplacení provize za Klienta a může ho vyloučit z partnerské skupiny.
  6. Vyplacení provize musí být zrušeno a Klient musí být vyňat z partnerské skupiny v případě, že uzavření objednávek není v souladu s obecnými regulacemi, bonusovým systémem a pravidly soutěže, a také v případě započtení provizí z pravděpodobně podvodných účtů nebo se Zjistilo, že Klienti využívají strategie zaměřené na získávání profitu z partnerských provizí a rabatů na úkor hlavního obchodování (včetně ale ne jen v případech kdy tato strategie je součástí běžné strategie Klientského účtu a partnerského účtu), Společnost si vyhrazuje právo zrušit provize z takových účtů a vyloučit těchto klientů z partnerské skupiny.
  7. V případě, že některé registrační údaje partnera jsou shodné s registračními údaji klienta, který patří do partnerovy skupiny, Společnost si vyhrazuje právo posoudit tuto shodu, jako důvod pro uplatnění doložek 5.5 a 9.4 této dohody vůči partnerskému účtu v plné míře.
  8. V případě, že se najednou používá pro partnerský účet a klientský účet, který patří do partnerské skupiny, jedna a stejná IP adresa, Společnost si vyhrazuje právo posoudit tuto shodu, jako důvod pro uplatnění doložek 5.5 a 9.5 této dohody vůči takovému partnerskému účtu v plné míře.
  9. K zabránění nekalým pokusům o získání provizí z obchodů provedených na klientských účtech registrovaných pod jmény a řízenými Partnerem samotným, Společnost si vyhrazuje právo zrušit vyplácení partnerské provize za obchody, jejichž zisk byl menší než 3 pipy.
  10. Společnost může považovat případy porušení doložek 3.1 a 5.4 této Smlouvy ze strany Partnera jako neslučitelnou s principy partnerského programu. Klienti získání porušením výše uvedených doložek této dohody, budou vyloučeni z partnerské skupiny a provize získaná z jejich obchodů bude plně zrušena.
  11. Partner má na měsíční bázi právo požádat o srovnávací kontrolu počtu získaných Klientů a jejich účtů a také výpočtů obchodních operací.
  12. Provize je přičtena na partnerský účet okamžitě poté co získaný klient uzavřel obchod. V případě, že účty Partnera a Klienta jsou na jiných serverech Společnosti, partnerská provize je připsána na druhý den poté, co Klient zavřel svůj obchod.
  13. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout vyplacení provize za obchody, při kterých marže zabírala bonusovou část prostředků účastníka bonusového programu. Toto pravidlo je aplikovatelné na provize, které již byly připsány; takový účastníci bonusového programu mohou být vyloučeni z partnerského programu.
  14. V případě, že klient z partnerovy skupiny požádal dílingové oddělení Společnosti o prošetření stížnosti týkající se objednávky, za kterou již byla přijata provize, Společnost si vyhrazuje právo zrušit partnerskou odměnu v celé výši.
  15. V případě, že zisk z obchodu nepřekročil 5 pips, Společnost si vyhrazuje právo zkorigovat partnerskou provizi, která se vytvořila z takových obchodů.
  16. V případě, že celková částka partnerských provizí, z kteréhokoliv účtu překročí 60% z celkových vkladů provedených majitelem tohoto účtu (tedy pokud provize z obchodního účtu, na který bylo vloženo 1000 USD, překročí 600 USD), společnost si vyhrazuje právo zkorigovat celkovou výši provizí na úroveň pod 60% celkových vkladů.
  17. Společnost vyplácí Partnerovi provizi na základě Dodatku 1 této smlouvy.
  18. Strany nezávisle počítají a platí své daně a plní ostatní povinnosti.
  19. Výběr provizí musí být proveden za podmínek definovaných platebním systémem, avšak v případě provize získaných z klientů, kteří vložili prostředky pomocí kreditní karty nebo jiných platebních systémů, termín výplaty provize se může prodloužit až na 45 dní od posledního vkladu přes příslušný systém, přičemž, pokud je to nutné, je možné i další rozšíření této lhůty. Společnost musí náležitě o uplatnění takových omezení informovat Partnera.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva se stává účinnou datem podpisu obou stran.
  2. Tato smlouva je platná 12 měsíců, od momentu jejího podpisu oběma Stranami.
  3. Pokud byly naplněny všechny podmínky této smlouvy, Smlouva bude automaticky prodloužena na dobu neurčitou.
  4. Podmínky dohody mohou být změněny jednostranně ze strany Společnosti s 5 denním předchozím upozorněním.
  5. Jakákoli strana této Smlouvy má právo odmítnout jednat podle této smlouvy jednostranně, bez soudního postihu avšak musí o tom upozornit druhou stranu 5 dnů dopředu.
  6. Smlouva může být anulována soudním postupem na žádost jedné ze Stran v případě opakovaného porušení povinností, a rovněž v ostatních případech, z důvodu změny platné legislativy.
  7. Všechny doplnění, změny a dodatky této smlouvy, vstupují v platnost podpisem oprávněného zástupce v čase určeném těmito doplněními, změnami nebo dodatky. Pokud datum vstupu v platnost není určen, pak se smlouva stává platnou v datu podpisu oběma Stranami.
  8. Tato smlouva a všechny dodatky jsou zhotoveny jako duplikáty, každý se stejnou mocí, pro každou Stranu.

Dodatek 1. Postup vzájemného vypořádání

 1. Společnost je sama povinna zaplatit provize vypočtené na základě všech obchodů, které byly provedeny získanými Klienty Partnera, bez ohledu na to, zda Klienti dosáhli zisk nebo ne.
 2. Výška partnerských provizí
  1. Společnost musí vyplatit provize Partnerovi ve výši 1.5 pips za každý uzavřený obchod na forexových instrumentech.
  2. Společnost musí vyplatit provize Partnerovi ve výši 1.2 pips za každý obchod uzavřen na CFD.
  3. Společnost musí vyplatit provize Partnerovi ve výši $20 za každý obchod na ZLATĚ a $10 za každý obchod na stříbro.
  4. Společnost musí vyplatit provize Partnerovi ve výši rovnající se 33.3% ze zaúčtovaného poplatku z obchodů uskutečněných na futures kontraktech.
  5. Společnost musí vyplatit provize Partnerovi ve výši rovnající se 4% z hodnoty každé opce.
  6. Výška partnerských provizí je stanovena pro 1 lot obchodu provedeného na Forexu, CFD a kovech.
  7. Od klientů, kteří obdrží 55% bonus, je provize 2/3 standardu, od klientů, kteří dostávají StartUp Bonus 100% - 50% standardu.
 3. Jakékoliv další provize jsou možné pouze po provedení dodatečné Dohody mezi Společností a Partnerem.
25.01.2022